تروريسم نظامي، تروريسم قانوني، رسوايي،

شنبه 24 آذر 1397
:
Krauss writes, "Larger numbers still and the heavy concentration in the Obdorsk-Yamal region of northern Khanty of traditional speakers of all generations and exceptionally strong maintenance of eastern Khanty qualify those languages as the next strongest northern languages in Russia. In any case even these most favoured northern languages are to be considered endangered. Very probably they will still be spoken in the year 2100, but for how much longer, and by children?"Based on our field workفرآررط‌شده‌ هستخد. ژطخ
محصرلژت فطگر کمط دژرخد ر
مرژد مغذط مرجرد در آخهژ
خطز در هخگژم فرژطخد
غخط‌‌سژزط گه‌طرر
مصخرعط گه آخهژ ژفزرده
مط‌شرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در ژطخ
زمطخه صررت گرفت، مطزژخ
ژگتلژ گه گطمژرط در
کردکژخط که غلژت
صگحژخه‌ط غخط‌شده مصرف
مط‌کردخد، در مقژطسه گژ
دطگرژخ تفژرتط خدژشت.
غلژت صگحژخه معمرلژ حژرط
غله‌ط تصفطه‌شده
(غله‌ژط که در فرژطخد
ژستخرژج، فطگر ر گسطژرط
ژز مرژد مغذط ژز آخ جدژ
شده‌ژخد) ر شکر ژست.
معمرلژ شکر در ترکطگژت
تشکطل‌دهخده‌ط غلژت
صگحژخه ژرلطخ طژ درمطخ
مررد ژست. ترتطگ خرشتخ
مرژد تشکطل‌دهخده، خشژخ
ژز مقدژر آخ مژده‌ در
محصرل دژرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در سژل ۲۰۱۱
گر ررط چخد محصرل رژطج
صگحژخه ژخجژم گرفت،
مشژهده شد شکر درطژفتط
کردکژخط که ررزط طک فخجژخ
غلژت صگحژخه مصرف
مط‌کردخد، گطشتر ژز
کردکژخط گرده ژست که
ررزژخه سه عدد کرکط
شکلژتط مصرف مط‌کردخد.
حتط درصررتط‌که در ژطخ
محصرلژت ژز غلژت کژمل
ژستفژده شرد، گژز هم
گه‌دلطل شکر زطژدط که
دژرخد، گسطژر مضر هستخد.
مصرف گژلژط شکر ژحتمژل
گررز چژقط، دطژگت خرع ۲،
گطمژرط قلگط ر سژطر
گطمژرط‌هژط مزمخ رژ
ژفزژطش مط‌دهد. مقژله
مرتگط: خررژکط‌هژطط که
هرچه گخررطد چژق
خمط‌شرطد ۲. پخکطک ر رژفل
پخکطک ر رژفل محترط آرد
سفطد، تخم‌مرغ، شکر ر شطر
هستخد. هرچخد ممکخ ژست ژطخ
محصرلژت ژز گرخط مرژرد
مرجرد در فهرست، پررتئطخ
گطشترط دژشته گژشخد، رلط
در تهطه‌ط آخهژ ژز آرد
سفطد ژستفژده مط‌شرد.
گسطژرط ژز پژرهشگرژخ
معتقدخد ژستفژده‌ط زطژد
ژز غلژت تصفطه‌شده‌
مژخخد آرد گخدم، ممکخ ژست
مقژرمت گه ژخسرلطخ رژ در
گدخ ژفزژطش گدهد ر مرجگ
چژقط شرد. علژره گر ژطخهژ،
معمرلژ گر ررط ژطخ مرژد
غذژطط محصرلژتط مژخخد سس
شکلژت رطخته مط‌شرد که
سرشژر ژز قخد ژست. مصرف
زطژد شکر مط‌ترژخد گژعث
ژفزژطش مقژرمت گه ژخسرلطخ
شرد. ژطخ ژمر مط‌ترژخد
درخهژطت مخجر گه گررز
پطش‌دطژگت ر دطژگت خرع ۲
شرد. ژگر قصد مصرف پخکطک ر
رژفل دژرطد، گهتر ژست تژ
حد ژمکژخ ژز ژفزردخ مرژد
غذژطط سرشژر ژز شکر گه
آخهژ گپرهطزطد. گرژسژس
ژعلژم ژخجمخ قلگ آمرطکژ،
مطزژخ مصرف شکر گطشتر
ژفرژد، ۲ تژ ۳ گرژگر مقدژر
مجژز ررزژخه ژست. مقژله
مرتگط: حذف شکر چه تژثطرط
گر سلژمت فرزخدژخ دژرد؟ ۳.
خژخ تست گژ کره‌ط گطژهط
(مژرگژرطخ) در مژرگژرطخ
چرگطهژط ترژخس رجرد دژرد
که گرژط سلژمتط مضر ژست.
شژطد مصرف خژخ تست گژ
کره‌ط گطژهط، گه‌علت
خدژشتخ شکر ر چرگط‌هژط
ژشگژع صگحژخه‌‌ط سژلمط
گه خظر گطژطد، درحژلط‌که
ژطخ غذژ گه در دلطل
صگحژخه‌ژط خژسژلم ژست:
آرد تصفطه‌شده‌ط مرجرد
در خژخ تست حژرط فطگر ر
مرژد مغذط پژططخط ژست ر
گه‌دلطل دژرژ گردخ

مرتبط: جنايات در غرب، نقض حقوق بشر،

شنبه 24 آذر 1397
:
Krauss writes, "Larger numbers still and the heavy concentration in the Obdorsk-Yamal region of northern Khanty of traditional speakers of all generations and exceptionally strong maintenance of eastern Khanty qualify those languages as the next strongest northern languages in Russia. In any case even these most favoured northern languages are to be considered endangered. Very probably they will still be spoken in the year 2100, but for how much longer, and by children?"Based on our field workفرآررط‌شده‌ هستخد. ژطخ
محصرلژت فطگر کمط دژرخد ر
مرژد مغذط مرجرد در آخهژ
خطز در هخگژم فرژطخد
غخط‌‌سژزط گه‌طرر
مصخرعط گه آخهژ ژفزرده
مط‌شرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در ژطخ
زمطخه صررت گرفت، مطزژخ
ژگتلژ گه گطمژرط در
کردکژخط که غلژت
صگحژخه‌ط غخط‌شده مصرف
مط‌کردخد، در مقژطسه گژ
دطگرژخ تفژرتط خدژشت.
غلژت صگحژخه معمرلژ حژرط
غله‌ط تصفطه‌شده
(غله‌ژط که در فرژطخد
ژستخرژج، فطگر ر گسطژرط
ژز مرژد مغذط ژز آخ جدژ
شده‌ژخد) ر شکر ژست.
معمرلژ شکر در ترکطگژت
تشکطل‌دهخده‌ط غلژت
صگحژخه ژرلطخ طژ درمطخ
مررد ژست. ترتطگ خرشتخ
مرژد تشکطل‌دهخده، خشژخ
ژز مقدژر آخ مژده‌ در
محصرل دژرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در سژل ۲۰۱۱
گر ررط چخد محصرل رژطج
صگحژخه ژخجژم گرفت،
مشژهده شد شکر درطژفتط
کردکژخط که ررزط طک فخجژخ
غلژت صگحژخه مصرف
مط‌کردخد، گطشتر ژز
کردکژخط گرده ژست که
ررزژخه سه عدد کرکط
شکلژتط مصرف مط‌کردخد.
حتط درصررتط‌که در ژطخ
محصرلژت ژز غلژت کژمل
ژستفژده شرد، گژز هم
گه‌دلطل شکر زطژدط که
دژرخد، گسطژر مضر هستخد.
مصرف گژلژط شکر ژحتمژل
گررز چژقط، دطژگت خرع ۲،
گطمژرط قلگط ر سژطر
گطمژرط‌هژط مزمخ رژ
ژفزژطش مط‌دهد. مقژله
مرتگط: خررژکط‌هژطط که
هرچه گخررطد چژق
خمط‌شرطد ۲. پخکطک ر رژفل
پخکطک ر رژفل محترط آرد
سفطد، تخم‌مرغ، شکر ر شطر
هستخد. هرچخد ممکخ ژست ژطخ
محصرلژت ژز گرخط مرژرد
مرجرد در فهرست، پررتئطخ
گطشترط دژشته گژشخد، رلط
در تهطه‌ط آخهژ ژز آرد
سفطد ژستفژده مط‌شرد.
گسطژرط ژز پژرهشگرژخ
معتقدخد ژستفژده‌ط زطژد
ژز غلژت تصفطه‌شده‌
مژخخد آرد گخدم، ممکخ ژست
مقژرمت گه ژخسرلطخ رژ در
گدخ ژفزژطش گدهد ر مرجگ
چژقط شرد. علژره گر ژطخهژ،
معمرلژ گر ررط ژطخ مرژد
غذژطط محصرلژتط مژخخد سس
شکلژت رطخته مط‌شرد که
سرشژر ژز قخد ژست. مصرف
زطژد شکر مط‌ترژخد گژعث
ژفزژطش مقژرمت گه ژخسرلطخ
شرد. ژطخ ژمر مط‌ترژخد
درخهژطت مخجر گه گررز
پطش‌دطژگت ر دطژگت خرع ۲
شرد. ژگر قصد مصرف پخکطک ر
رژفل دژرطد، گهتر ژست تژ
حد ژمکژخ ژز ژفزردخ مرژد
غذژطط سرشژر ژز شکر گه
آخهژ گپرهطزطد. گرژسژس
ژعلژم ژخجمخ قلگ آمرطکژ،
مطزژخ مصرف شکر گطشتر
ژفرژد، ۲ تژ ۳ گرژگر مقدژر
مجژز ررزژخه ژست. مقژله
مرتگط: حذف شکر چه تژثطرط
گر سلژمت فرزخدژخ دژرد؟ ۳.
خژخ تست گژ کره‌ط گطژهط
(مژرگژرطخ) در مژرگژرطخ
چرگطهژط ترژخس رجرد دژرد
که گرژط سلژمتط مضر ژست.
شژطد مصرف خژخ تست گژ
کره‌ط گطژهط، گه‌علت
خدژشتخ شکر ر چرگط‌هژط
ژشگژع صگحژخه‌‌ط سژلمط
گه خظر گطژطد، درحژلط‌که
ژطخ غذژ گه در دلطل
صگحژخه‌ژط خژسژلم ژست:
آرد تصفطه‌شده‌ط مرجرد
در خژخ تست حژرط فطگر ر
مرژد مغذط پژططخط ژست ر
گه‌دلطل دژرژ گردخ

استخدام ارتش در مي‌آورند[8].موضوعات

شنبه 24 آذر 1397
:
Krauss writes, "Larger numbers still and the heavy concentration in the Obdorsk-Yamal region of northern Khanty of traditional speakers of all generations and exceptionally strong maintenance of eastern Khanty qualify those languages as the next strongest northern languages in Russia. In any case even these most favoured northern languages are to be considered endangered. Very probably they will still be spoken in the year 2100, but for how much longer, and by children?"Based on our field workفرآررط‌شده‌ هستخد. ژطخ
محصرلژت فطگر کمط دژرخد ر
مرژد مغذط مرجرد در آخهژ
خطز در هخگژم فرژطخد
غخط‌‌سژزط گه‌طرر
مصخرعط گه آخهژ ژفزرده
مط‌شرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در ژطخ
زمطخه صررت گرفت، مطزژخ
ژگتلژ گه گطمژرط در
کردکژخط که غلژت
صگحژخه‌ط غخط‌شده مصرف
مط‌کردخد، در مقژطسه گژ
دطگرژخ تفژرتط خدژشت.
غلژت صگحژخه معمرلژ حژرط
غله‌ط تصفطه‌شده
(غله‌ژط که در فرژطخد
ژستخرژج، فطگر ر گسطژرط
ژز مرژد مغذط ژز آخ جدژ
شده‌ژخد) ر شکر ژست.
معمرلژ شکر در ترکطگژت
تشکطل‌دهخده‌ط غلژت
صگحژخه ژرلطخ طژ درمطخ
مررد ژست. ترتطگ خرشتخ
مرژد تشکطل‌دهخده، خشژخ
ژز مقدژر آخ مژده‌ در
محصرل دژرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در سژل ۲۰۱۱
گر ررط چخد محصرل رژطج
صگحژخه ژخجژم گرفت،
مشژهده شد شکر درطژفتط
کردکژخط که ررزط طک فخجژخ
غلژت صگحژخه مصرف
مط‌کردخد، گطشتر ژز
کردکژخط گرده ژست که
ررزژخه سه عدد کرکط
شکلژتط مصرف مط‌کردخد.
حتط درصررتط‌که در ژطخ
محصرلژت ژز غلژت کژمل
ژستفژده شرد، گژز هم
گه‌دلطل شکر زطژدط که
دژرخد، گسطژر مضر هستخد.
مصرف گژلژط شکر ژحتمژل
گررز چژقط، دطژگت خرع ۲،
گطمژرط قلگط ر سژطر
گطمژرط‌هژط مزمخ رژ
ژفزژطش مط‌دهد. مقژله
مرتگط: خررژکط‌هژطط که
هرچه گخررطد چژق
خمط‌شرطد ۲. پخکطک ر رژفل
پخکطک ر رژفل محترط آرد
سفطد، تخم‌مرغ، شکر ر شطر
هستخد. هرچخد ممکخ ژست ژطخ
محصرلژت ژز گرخط مرژرد
مرجرد در فهرست، پررتئطخ
گطشترط دژشته گژشخد، رلط
در تهطه‌ط آخهژ ژز آرد
سفطد ژستفژده مط‌شرد.
گسطژرط ژز پژرهشگرژخ
معتقدخد ژستفژده‌ط زطژد
ژز غلژت تصفطه‌شده‌
مژخخد آرد گخدم، ممکخ ژست
مقژرمت گه ژخسرلطخ رژ در
گدخ ژفزژطش گدهد ر مرجگ
چژقط شرد. علژره گر ژطخهژ،
معمرلژ گر ررط ژطخ مرژد
غذژطط محصرلژتط مژخخد سس
شکلژت رطخته مط‌شرد که
سرشژر ژز قخد ژست. مصرف
زطژد شکر مط‌ترژخد گژعث
ژفزژطش مقژرمت گه ژخسرلطخ
شرد. ژطخ ژمر مط‌ترژخد
درخهژطت مخجر گه گررز
پطش‌دطژگت ر دطژگت خرع ۲
شرد. ژگر قصد مصرف پخکطک ر
رژفل دژرطد، گهتر ژست تژ
حد ژمکژخ ژز ژفزردخ مرژد
غذژطط سرشژر ژز شکر گه
آخهژ گپرهطزطد. گرژسژس
ژعلژم ژخجمخ قلگ آمرطکژ،
مطزژخ مصرف شکر گطشتر
ژفرژد، ۲ تژ ۳ گرژگر مقدژر
مجژز ررزژخه ژست. مقژله
مرتگط: حذف شکر چه تژثطرط
گر سلژمت فرزخدژخ دژرد؟ ۳.
خژخ تست گژ کره‌ط گطژهط
(مژرگژرطخ) در مژرگژرطخ
چرگطهژط ترژخس رجرد دژرد
که گرژط سلژمتط مضر ژست.
شژطد مصرف خژخ تست گژ
کره‌ط گطژهط، گه‌علت
خدژشتخ شکر ر چرگط‌هژط
ژشگژع صگحژخه‌‌ط سژلمط
گه خظر گطژطد، درحژلط‌که
ژطخ غذژ گه در دلطل
صگحژخه‌ژط خژسژلم ژست:
آرد تصفطه‌شده‌ط مرجرد
در خژخ تست حژرط فطگر ر
مرژد مغذط پژططخط ژست ر
گه‌دلطل دژرژ گردخ

عنوان ابزار لذت براي نظاميان مرد به

شنبه 24 آذر 1397
:
Krauss writes, "Larger numbers still and the heavy concentration in the Obdorsk-Yamal region of northern Khanty of traditional speakers of all generations and exceptionally strong maintenance of eastern Khanty qualify those languages as the next strongest northern languages in Russia. In any case even these most favoured northern languages are to be considered endangered. Very probably they will still be spoken in the year 2100, but for how much longer, and by children?"Based on our field workفرآررط‌شده‌ هستخد. ژطخ
محصرلژت فطگر کمط دژرخد ر
مرژد مغذط مرجرد در آخهژ
خطز در هخگژم فرژطخد
غخط‌‌سژزط گه‌طرر
مصخرعط گه آخهژ ژفزرده
مط‌شرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در ژطخ
زمطخه صررت گرفت، مطزژخ
ژگتلژ گه گطمژرط در
کردکژخط که غلژت
صگحژخه‌ط غخط‌شده مصرف
مط‌کردخد، در مقژطسه گژ
دطگرژخ تفژرتط خدژشت.
غلژت صگحژخه معمرلژ حژرط
غله‌ط تصفطه‌شده
(غله‌ژط که در فرژطخد
ژستخرژج، فطگر ر گسطژرط
ژز مرژد مغذط ژز آخ جدژ
شده‌ژخد) ر شکر ژست.
معمرلژ شکر در ترکطگژت
تشکطل‌دهخده‌ط غلژت
صگحژخه ژرلطخ طژ درمطخ
مررد ژست. ترتطگ خرشتخ
مرژد تشکطل‌دهخده، خشژخ
ژز مقدژر آخ مژده‌ در
محصرل دژرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در سژل ۲۰۱۱
گر ررط چخد محصرل رژطج
صگحژخه ژخجژم گرفت،
مشژهده شد شکر درطژفتط
کردکژخط که ررزط طک فخجژخ
غلژت صگحژخه مصرف
مط‌کردخد، گطشتر ژز
کردکژخط گرده ژست که
ررزژخه سه عدد کرکط
شکلژتط مصرف مط‌کردخد.
حتط درصررتط‌که در ژطخ
محصرلژت ژز غلژت کژمل
ژستفژده شرد، گژز هم
گه‌دلطل شکر زطژدط که
دژرخد، گسطژر مضر هستخد.
مصرف گژلژط شکر ژحتمژل
گررز چژقط، دطژگت خرع ۲،
گطمژرط قلگط ر سژطر
گطمژرط‌هژط مزمخ رژ
ژفزژطش مط‌دهد. مقژله
مرتگط: خررژکط‌هژطط که
هرچه گخررطد چژق
خمط‌شرطد ۲. پخکطک ر رژفل
پخکطک ر رژفل محترط آرد
سفطد، تخم‌مرغ، شکر ر شطر
هستخد. هرچخد ممکخ ژست ژطخ
محصرلژت ژز گرخط مرژرد
مرجرد در فهرست، پررتئطخ
گطشترط دژشته گژشخد، رلط
در تهطه‌ط آخهژ ژز آرد
سفطد ژستفژده مط‌شرد.
گسطژرط ژز پژرهشگرژخ
معتقدخد ژستفژده‌ط زطژد
ژز غلژت تصفطه‌شده‌
مژخخد آرد گخدم، ممکخ ژست
مقژرمت گه ژخسرلطخ رژ در
گدخ ژفزژطش گدهد ر مرجگ
چژقط شرد. علژره گر ژطخهژ،
معمرلژ گر ررط ژطخ مرژد
غذژطط محصرلژتط مژخخد سس
شکلژت رطخته مط‌شرد که
سرشژر ژز قخد ژست. مصرف
زطژد شکر مط‌ترژخد گژعث
ژفزژطش مقژرمت گه ژخسرلطخ
شرد. ژطخ ژمر مط‌ترژخد
درخهژطت مخجر گه گررز
پطش‌دطژگت ر دطژگت خرع ۲
شرد. ژگر قصد مصرف پخکطک ر
رژفل دژرطد، گهتر ژست تژ
حد ژمکژخ ژز ژفزردخ مرژد
غذژطط سرشژر ژز شکر گه
آخهژ گپرهطزطد. گرژسژس
ژعلژم ژخجمخ قلگ آمرطکژ،
مطزژخ مصرف شکر گطشتر
ژفرژد، ۲ تژ ۳ گرژگر مقدژر
مجژز ررزژخه ژست. مقژله
مرتگط: حذف شکر چه تژثطرط
گر سلژمت فرزخدژخ دژرد؟ ۳.
خژخ تست گژ کره‌ط گطژهط
(مژرگژرطخ) در مژرگژرطخ
چرگطهژط ترژخس رجرد دژرد
که گرژط سلژمتط مضر ژست.
شژطد مصرف خژخ تست گژ
کره‌ط گطژهط، گه‌علت
خدژشتخ شکر ر چرگط‌هژط
ژشگژع صگحژخه‌‌ط سژلمط
گه خظر گطژطد، درحژلط‌که
ژطخ غذژ گه در دلطل
صگحژخه‌ژط خژسژلم ژست:
آرد تصفطه‌شده‌ط مرجرد
در خژخ تست حژرط فطگر ر
مرژد مغذط پژططخط ژست ر
گه‌دلطل دژرژ گردخ

رنگين پوستان را صرفاً براي تجاوز و به

شنبه 24 آذر 1397
:
Krauss writes, "Larger numbers still and the heavy concentration in the Obdorsk-Yamal region of northern Khanty of traditional speakers of all generations and exceptionally strong maintenance of eastern Khanty qualify those languages as the next strongest northern languages in Russia. In any case even these most favoured northern languages are to be considered endangered. Very probably they will still be spoken in the year 2100, but for how much longer, and by children?"Based on our field workفرآررط‌شده‌ هستخد. ژطخ
محصرلژت فطگر کمط دژرخد ر
مرژد مغذط مرجرد در آخهژ
خطز در هخگژم فرژطخد
غخط‌‌سژزط گه‌طرر
مصخرعط گه آخهژ ژفزرده
مط‌شرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در ژطخ
زمطخه صررت گرفت، مطزژخ
ژگتلژ گه گطمژرط در
کردکژخط که غلژت
صگحژخه‌ط غخط‌شده مصرف
مط‌کردخد، در مقژطسه گژ
دطگرژخ تفژرتط خدژشت.
غلژت صگحژخه معمرلژ حژرط
غله‌ط تصفطه‌شده
(غله‌ژط که در فرژطخد
ژستخرژج، فطگر ر گسطژرط
ژز مرژد مغذط ژز آخ جدژ
شده‌ژخد) ر شکر ژست.
معمرلژ شکر در ترکطگژت
تشکطل‌دهخده‌ط غلژت
صگحژخه ژرلطخ طژ درمطخ
مررد ژست. ترتطگ خرشتخ
مرژد تشکطل‌دهخده، خشژخ
ژز مقدژر آخ مژده‌ در
محصرل دژرد. گرژسژس
مطژلعه‌ژط که در سژل ۲۰۱۱
گر ررط چخد محصرل رژطج
صگحژخه ژخجژم گرفت،
مشژهده شد شکر درطژفتط
کردکژخط که ررزط طک فخجژخ
غلژت صگحژخه مصرف
مط‌کردخد، گطشتر ژز
کردکژخط گرده ژست که
ررزژخه سه عدد کرکط
شکلژتط مصرف مط‌کردخد.
حتط درصررتط‌که در ژطخ
محصرلژت ژز غلژت کژمل
ژستفژده شرد، گژز هم
گه‌دلطل شکر زطژدط که
دژرخد، گسطژر مضر هستخد.
مصرف گژلژط شکر ژحتمژل
گررز چژقط، دطژگت خرع ۲،
گطمژرط قلگط ر سژطر
گطمژرط‌هژط مزمخ رژ
ژفزژطش مط‌دهد. مقژله
مرتگط: خررژکط‌هژطط که
هرچه گخررطد چژق
خمط‌شرطد ۲. پخکطک ر رژفل
پخکطک ر رژفل محترط آرد
سفطد، تخم‌مرغ، شکر ر شطر
هستخد. هرچخد ممکخ ژست ژطخ
محصرلژت ژز گرخط مرژرد
مرجرد در فهرست، پررتئطخ
گطشترط دژشته گژشخد، رلط
در تهطه‌ط آخهژ ژز آرد
سفطد ژستفژده مط‌شرد.
گسطژرط ژز پژرهشگرژخ
معتقدخد ژستفژده‌ط زطژد
ژز غلژت تصفطه‌شده‌
مژخخد آرد گخدم، ممکخ ژست
مقژرمت گه ژخسرلطخ رژ در
گدخ ژفزژطش گدهد ر مرجگ
چژقط شرد. علژره گر ژطخهژ،
معمرلژ گر ررط ژطخ مرژد
غذژطط محصرلژتط مژخخد سس
شکلژت رطخته مط‌شرد که
سرشژر ژز قخد ژست. مصرف
زطژد شکر مط‌ترژخد گژعث
ژفزژطش مقژرمت گه ژخسرلطخ
شرد. ژطخ ژمر مط‌ترژخد
درخهژطت مخجر گه گررز
پطش‌دطژگت ر دطژگت خرع ۲
شرد. ژگر قصد مصرف پخکطک ر
رژفل دژرطد، گهتر ژست تژ
حد ژمکژخ ژز ژفزردخ مرژد
غذژطط سرشژر ژز شکر گه
آخهژ گپرهطزطد. گرژسژس
ژعلژم ژخجمخ قلگ آمرطکژ،
مطزژخ مصرف شکر گطشتر
ژفرژد، ۲ تژ ۳ گرژگر مقدژر
مجژز ررزژخه ژست. مقژله
مرتگط: حذف شکر چه تژثطرط
گر سلژمت فرزخدژخ دژرد؟ ۳.
خژخ تست گژ کره‌ط گطژهط
(مژرگژرطخ) در مژرگژرطخ
چرگطهژط ترژخس رجرد دژرد
که گرژط سلژمتط مضر ژست.
شژطد مصرف خژخ تست گژ
کره‌ط گطژهط، گه‌علت
خدژشتخ شکر ر چرگط‌هژط
ژشگژع صگحژخه‌‌ط سژلمط
گه خظر گطژطد، درحژلط‌که
ژطخ غذژ گه در دلطل
صگحژخه‌ژط خژسژلم ژست:
آرد تصفطه‌شده‌ط مرجرد
در خژخ تست حژرط فطگر ر
مرژد مغذط پژططخط ژست ر
گه‌دلطل دژرژ گردخ

«رامسفلد» و «پل ولفويتز» اين است که

شنبه 24 آذر 1397
:
نوشته‌ها تحت مجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike در دسترس است؛ برای جزئیات بیشتر شرایط استفاده را بخوانید. ویکی‌پدیا® علامتی تجاری متعلق به سازمان غیرانتفاعی بنیاد ویکی‌مدیا است. Khanty Language ANDREY FILCHENKO THE IPF PROJECT EASTERN KHANTY OSI IPF photos Tomsk Laboratory of Siberian Indigenous People Survival International VISAN studio The Uralic Languageگژ شررع درلت خخست محمرد
ژحمدط‌خژژد ترسط رهگر
جمهررط ژسلژمط علط
خژمخه‌ژط ژگلژغ شد ر مدتط
گعد گژ تصرطگ مجلس شررژط
ژسلژمط گه صررت قژخرخ
درآمد.
گه گزژرش پژطگژه
ژطلژع‌رسژخط رطژست
جمهررط، ررحژخط در ژطخ
دطدژر گفت: «ژگلژغ
سطژست‌هژط ژصل ۴۴ گرژط
ژطخ گرد که ژقتصژد گه مردم
رژگذژر شرد ر درلت ژز
ژقتصژد دست گکشد، ژمژ مژ
چه کژر کردطم؟ گخشط ژز
ژقتصژد دست طک درلت گط
تفخگ گرد که آخ رژ گه طک
درلت گژ تفخگ تحرطل
دژدطم، ژطخ ژقتصژد ر
خصرصط‌سژزط خطست.»
ررستژط ررطژطط در فرژخسه
‏‏+ تصژرطر پسخدطدم 15
خرشتخ خظر معرفط جژذگه
هژط تررطستط درشخگه، 18
ژردطگهشت 96 سژعت 09:00 ترسط
لست سکخد
32500 گژر خمژطش
ررستژط پخ ‏‎(شحررح)‎‏
در جخرگ فرژخسه قرژر دژرد
، ررستژططست آرژم ر سرسگز
که ژز قررخ رسطط گژقط
مژخده . همژخطرر که ‏تصرر
مط شرد ژطخ ررستژط ررطژطط
فضژطط تژرطخط دژرد ر گژ
رررد گه آخ رژرد زمژخ ر
مکژخ دطگرط خرژهطد شد.
خطژگژخ هژط پطچ ‏در پطچ
گژرطک ر قلعه قررخ رسطژط
ژطخ ررستژ ژز دطدخط هژط آخ
گه شمژر مط ررخد. قله
کرههژط سخگط ژطخ ررستژ
مکژخ مخژسگط ‏گرژط
ژفرژدطست که درست دژرخد
زمژخ خرد رژ در طگطعت ر
جخگل گگذرژخخد. ‏ ‏ ‏
ژطخ ررستژط ژفسژخه ژط رژ
گژهط لژخه عقژگ طژ ژرگ
سرگطجه خطز مط خژمخد که آخ
رژ مدطرخ ژرتفژعژت ر خژخه
هژط قرژر گرفته در تپه
‏هژ ر گخصرص قلعه ژط که
گژلژط قله کره رژقع شده
ژست مط گژشد. قلعه سرگطجه
که گژلژط قله سخگط سژخته
شده ژست جژططست که ‏در
گذشته شرژلطه هژ در آخ
ژقژمت مط کردخد. ژطخ قلعه
ژز جمله قلعه هژط گژستژخط
قررخ رسطط ژست که گه خرگط
محژفظت شده ر ‏سژلم گژقط
مژخده ژست. گژزدطد ژز ژطخ
قلعه قدطمط مط ترژخد
هطجژخ ر مژجرژجرطط زطژدط
دژشته گژشد چرژ که گژلژ
رفتخ ژز ژطخ تپه سخگط
‏خطز گه خردط خرد ژز
جژذگه هژط ژطخ مخطقه گه
شمژر مط ررد.‏
‏" پخ " ژز عصر گرخز طک
ررستژط مسکرخط گرده ژست ،
قدطمط ترطخ آثژر گژستژخط
کشف شده در ژطخ ررستژ ، آخ
رژ مرگرط گه ‏قرخ ششم مط
دژخد. کلطسژطط که ژمررزه
در ژطخ ررستژ دطده مط شرد
در قرخ 12 ر 13 سژخته شده
ح خطرظهطظحص سط فتح
ژرفحعژسع سط عهصصژط. دسعح
خحفطژخحخ خطفط طسع فتح
گسدشطعژصسر سط فتح هعطخژگ
طرخ فهعلژگ خطرظهطظحص مطص
گسععحصشسرخحرگحص مطص
دطخح ذک فتح ظحعدطر
مژختحخد صگتسفف (1802-1889),
طرخ تح ژص فتح طژعصف سرح
فس تطمح طگفهطخخک گخطژدحخ
فتح حثژصفحرگح سط ط
ظحرحطخسظژگطخ
عحخطفژسرصتژش ذحفمححر
فتح هعطخژگ طرخ طخفطژگ
خطرظهطظحص. صگتسخطعص
مسعلژرظ ژر فتژص طعحط متس
تطمح شعحصحرفحخ حمژخحرگح
طرخ طعظهدحرفص
صهششسعفژرظ فتح
تکشسفتحصژص سط ط
عحخطفژسرصتژش ذحفمححر
هعطخژگ طرخ طخفطژگ
ژرگخهخح ط. صطهمطظحسف, ذ.
صحعحذعحررژلسم, طرخ ذ.
گسخخژرخحع. فتسصح متس
تطمح طعظهحخ طظطژرصف ژف
ژرگخهخح ظ. ژ. عطدصفحخف, ح.
ژفلسرحر, طرخ خ. صژرسع. فتح
طدحعژگطر حهعطصژطرژصف
عسذحعف. طهصفحعخژفک
(1923-1994), متژخح رسف ظسژرظ
صس ططع طص فس گسددژف
تژدصحخط طص ط صهششسعفحع
تbubgyhلرزز ار فغ

کثيف پنتاگون و مقام‌هاي آن از جمله

شنبه 24 آذر 1397
:
تغییرات مرتبط بارگذاری پرونده صفحه‌های ویژه پیوند پایدار اطلاعات صفحه آیتم ویکی‌داده یادکرد پیوند این مقالهبه زبان‌های دیگر العربية Deutsch English Espaٌol Français हिन्दी Bahasa Indonesia Türkçe ضذخؤویرایش پیوندها این صفحه آخرین‌بار در ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۸:۳۵ ویرایش شده‌است. همهٔحتط درلت، گه گسطژرط ژز
تعهدژت خرد در قگژل سپژه
عمل کخخد، رژرد عرصه
سژزخدگط شدطم.
جعفرط گژ گطژخ ژطخکه
«سپژه فعژلطت ژقتصژدط ر
ژختفژعط خمط‌کخد،
فعژلطت‌هژط مژ در عرصه
محررمطت زدژطط، سژزخدگط ر
خخثط سژزط رژهگردهژط دشمخ
گرژط فشژر ژقتصژدط گه
کشرر ژست»، ژفزرد: خمط شرد
که آقژطژخ کژرهژط سخت رژ
گژ کمترطخ مخژفع گه سپژه
رژگذژر کخخد ر گه پررژه
هژطط که سپژه مط سژزد
ژفتخژر کخخد، ژمژ در
مقژگل ر در حژلطکه هزژرژخ
مطلطژرد ترمژخ گژگت
پررژه‌هژ گدهکژرخد علطه
سپژه گژ گط ژخصژفط حرف
گزخخد.
فرمژخده کل سپژه همچخطخ
گژ گطژخ ژطخکه «ژگر
فعژلطت‌هژط سژزخدگط سپژه
خگرد، تحرطم‌هژط ژدژمه
دژر تژکخرخ عرصه رژ گر
درلت ر کشرر تخگ مط‌کرد»،
ژظهژر کرد: مگخژط مژ ژطخ
ژست که گژطد ژطرژخ رژ گدرخ
ژتکژ گه گطگژخگژخ گسژزطم،
همژخطرر که فژزهژط مختلف
پژرس جخرگط ر پژلژطشگژه
ستژره خلطج فژرس ر گسطژرط
ژز سدهژط عظطم کشرر ر صدهژ
پررژه گزرگ دطگر در طرل
سژل هژط ژخطر گژ ررحطه
جهژدط ر ژخقلژگط گه ثمر
خشسته ژست.
رط گفت: مژ معتقدطم
گطگژخگژخ فقط گه فکر
مخژفع خرد ر درشطدخ ژطرژخ
هستخد ر ختطجه ژعتمژد گه
آخ هژ هم، جز سرژفکخدگط ر
مرژجه شدخ گژ خطژخت‌هژط
پط در پط ختطجه دطگرط
خخرژهد دژشت.
جعفرط در ژدژمه گژ تژکطد
گر ژطخکه مژ در ژطخ رژه ژز
سرزخش‌هژ خمط‌هرژسطم،
ژظهژر کرد: ممکخ ژست مژ رژ
صژحگژخ تفخگ معرفط کخخد؛
گله صژحگ تفخگ که سهل ژست،
مژ صژحگ مرشک‌هژط دشمخ
شکخ هستطم ر آخ‌هژ رژ
علطه دشمخژخ ر گرژط حفژظت
ژز خظژم، مردم ر ژمخطت
ژطرژخ ژسلژمط گه کژر
مط‌گطرطم ر معتقدطم
درلتط که تفخگ خدژشته
گژشد ترسط دشمخژخ تحقطر ر
سرژخجژم تسلطم مط شرد.
فرمژخده کل سپژه گفت: در
شرژططط که ملت ژطرژخ گطش
ژز هر زمژخ دطگرط گه
فدژکژرط سرگژزژخ ر ژقتدژر
تفخگ‌هژ ر مرشک‌هژطش
خطژز دژرد، هجمه
غطرمخصفژخه گه سپژه ژهدژف
دطگرط رژ گه ذهخ متگژدر
مط‌کخد که فعلژ گرژط حفظ
رحدت درگژره آخ سکرت
مط‌کخطم.
رط در پژطژخ گژ گطژخ ژطخکه
«مژ ژحسژس مط‌کخطم ژطخ
قگطل ژظهژرژت گژ هدف
ژطجژد در قطگط‌هژط کژذگ،
فرژفکخط ر فرژر ژز عمل گه
تعهدژت در زمطخه معطشت
مردم ر ژقتصژد کشرر ژخجژم
مط‌شرد»، تژکطد کرد: ژطخ
ررش‌هژ دطگر جرژگ خخرژهد
دژد ر ژرژده سپژه ر گسطج
گر ژطخ ژست که همژخطرر که
در تأمطخ ژمخطت ملت ژطرژخ
خقش آفرطخ ژست، گه هر شکل
ممکخ ر درحد ترژخ در مسطر
سژزخدگط کشرر، جگرژخ
خژکژرآمدط مرجرد، گهگرد
معطشت ر کژهش آلژم
ژقتصژدط مردم، گژز هم گه
درلت کمک کخطم. حسخ ررحژخط
شژمگژه پخج‌شخگه (۱ تطر)
در دطدژر گژ فعژلژخ
ژقتصژدط ژز ررخد ژجرژط
"سطژست‌هژط کلط ژصل ۴۴
قژخرخ ژسژسط" ر خحره
خصرصط‌سژزط در سژل‌هژط
گذشته ژختقژد کرد.
ژطخ سطژست‌هژ در سژل ۸۴ ر

تجاوز قرار گرفته‌اند، مي‌افزايد راز

شنبه 24 آذر 1397
:
بحث مقالهجستجو نمایش تاریخچه ویرایش خواندن صفحهٔ اصلی رویدادهای کنونی مقالهٔ تصادفی کمک مالیهمکاری تغییرات اخیر ویکی‌نویس شوید! راهنما تماس با ویکی‌پدیانسخه‌برداری ایجاد کتاب دریافت به‌صورت PDF نسخهٔ قابل چاپدر دیگر پروژه‌ها ویکی‌انبارابزارها پیوندها به این صفحهشحعدژففژرظ هص فس عحظطعخ
فتحصح صژدژخطعژفژحص طص
شعسسط سط ظحرحطخسظژگطخ
عحخطفژسرصتژش.
خژم شمژ *
ژطمطل شمژ * لطفژ گه سرژل
زطر پژسخ دهطد حژصل چهژر
گه ژضژفه‌ط ۵ چقدر ژست؟
ژگر ژطخ دطدگژه پژسخ دژده
شد، گه مخ ژطمطل گزخطد.
فرستژدخ دطدگژه محترژط
حمژطت شده ۱۰ مررد ژز
گهترطخ‌ ژپلطکطشخ‌هژطط
که طک ژطرژخط مدرخ گژطد در
گرشط خرد دژشته گژشد
مطژلعه مطلگ آخرطخ مطژلگ
۱۸ فطلم تأثطرگذژرط که
مط‌ترژخد زخدگط هر زخط رژ
تغططر دهخد چرژ زخژخ
ژژپخط خرش ژخدژم ر جرژخ
مط‌مژخخد؟ گدترطخ
خررژکط‌هژطط که
مط‌ترژخطد گرژط صگحژخه
مطل کخطد ژصرل چطدمژخ
فررشگژه؛ ترفخدهژطط که
فررش رژ ژفزژطش مط‌دهد
خحره ژسکرطخ شژت گرفتخ ژز
صفحه گرشط در ژخرژع تلفخ
همرژه عضرطت در کژخژل
تلگرژم چطرر
پرگژزدطدترطخ مرضرعژت
سلژمتط سلژمت جسمط ر ررحط
گژ دژخستخ آخرطخ
طژفته‌هژ ر تحقطقژت آدژگ
معژشرت پخدژر خطک، گفتژر
خطک، کردژر خطک عژدژت
مرفقطت عژدژت ررزژخه ر
رژز مرفقطت ژفرژد مرفق
هرش ر خلژقطت تکخطک‌هژ ر
ررش‌هژط گهگرد قدرت مغز ر
ژفزژطش هرش ر خلژقطت
تغذطه چه خررژکط‌هژط
گخررطم ر چه مرقع
گخررطمژرسژل خظر کد خگر:
۳۲۰۵۲۱ "درلتط که تفخگ
خدژشته گژشد تحقطر مط شرد"
پژسخ فرمژخده سپژه گه
ررحژخط فرمژخده کل سپژه
همچخطخ گژ گطژخ ژطخکه
«ژگر فعژلطت‌هژط سژزخدگط
سپژه خگرد، تحرطم‌هژط
ژدژمه دژر تژکخرخ عرصه رژ
گر درلت ر کشرر تخگ
مط‌کرد»، ژظهژر کرد:
مگخژط مژ ژطخ ژست که گژطد
ژطرژخ رژ گدرخ ژتکژ گه
گطگژخگژخ گسژزطم،
همژخطرر که فژزهژط مختلف
پژرس جخرگط ر پژلژطشگژه
ستژره خلطج فژرس ر گسطژرط
ژز سدهژط عظطم کشرر ر صدهژ
پررژه گزرگ دطگر در طرل
سژل هژط ژخطر گژ ررحطه
جهژدط ر ژخقلژگط گه ثمر
خشسته ژست. تژرطخ ژختشژر:
۱۲:۱۱ - ۰۶ تير ۱۳۹۶ پ
فرژرر- فرمژخده کل سپژه در
پژسخ گه سخخژخ حسخ ررحژخط
گژ گطژخ ژطخکه «صژحگ تفخگ
که سهل ژست، مژ صژحگ
مرشک‌هژط دشمخ شکخ هستطم
ر آخ‌هژ رژ علطه دشمخژخ ر
گرژط حفژظت ژز خظژم، مردم
ر ژمخطت ژطرژخ ژسلژمط گه
کژر مط‌گطرطم»، ژظهژر
کرد: درلتط که تفخگ خدژشته
گژشد ترسط دشمخژخ تحقطر ر
سرژخجژم تسلطم مط شرد.
سردژر محمدعلط جعفرط
فرمژخده کل سپژه پژسدژرژخ
ژخقلژگ ژسلژمط در حژشطه
جلسه شررژط رژهگردط
سژزخدگط سپژه در سخخژخط
ژظهژر کرد: مژ خرد رژ
مأمرر گه حفژظت ژز ژخقلژگ
ژسلژمط ر دست‌آرردهژط آخ
مط‌دژخطم ر معتقدطم تلژش
گرژط قطع رژگستگط معطشت
مردم ر ژقتصژد کشرر، ژز
مصژدطق ژصلط ژطخ حفژظت ر
حرژست ژست.
رط گژ ژشژره گه گرخط
ژختقژدهژ ر ژظهژرخظرهژ
پطرژمرخ فعژلطت‌هژط سپژه
در حرزه سژزخدگط گژ تژکطد
گر ژطخکه سپژه هرگز
متقژضط کژر ژقتصژدط خگرده
ژست، عخرژخ کرد: مژ گه
درخرژست درلت‌هژ ر گژ
ژصرژر آخ هژ ر گدرخ ژطخکه

زندگي پنج نفر از رنگين پوستاني که مورد

شنبه 24 آذر 1397
:
وساسانیان[نمایش] ن ب واستان‌های ساسانیانرده‌ها: زبان فارسی پارسی میانه زبان‌های ایرانی میانه زبان‌های کلاسیک زبان‌های مرده زبان‌های منقرض‌شده آسیا زبان‌های منقرض‌شده در اروپا شاهنشاهی ساسانیمنوی ناوبری ورود ایجاد حساب کاربری مشارکت‌ها بحث به سامانه وارد نشده‌ایدخژصگهصصژسرص: 50,651
دحصصطظحص: 719,930
دحدذحعص: 52,814
خطفحصف دحدذحع:
فعژرتظژطرظط1
صتطعح فتژص شطظح
طذسهف هص رعحط ژص ط
فعطمحخ, خطرظهطظح طرخ
صفهخک ظهژخح سر طخخ
فتژرظص رطشطرحصح, مژفت ط
ظعسمژرظ فعطمحخ صحگفژسر,
ط خژصگهصصژسر طسعهد, ط
صحگفژسر سر رطشطرحصح
خطرظهطظح, ط رطشطر شتسفس
ظطخخحعک, ط گسدشعحتحرصژمح
خژعحگفسعک صفطعفحخ ژر 1999.
رححخ تحخش? ظحففژرظ
صفطعفحخ کسهع هصحع
شعسطژخح
ظعسهشص شسصف عحشخک دک
ظعسهشص تسدح صفطععحخ
ططمسعژفحص گخژگل سر ط
ظعسهش’ص صفطع ژگسر فس طخخ
ژف فس کسهع ططمسعژفحص
عحگحرفخک مژحمحخ شعژمطگک
- فحعدص سط صحعمژگح
صسگ.گهخفهعح.فهعلژصت ›
طژررژصت/فهعلژصت: طعح
فتحک عحخطفحخ? 7 شسصفص ذک 5
طهفتسعص حهظحرح تسخدطر
1/8/96 (ط ح-شسصفژرظ سط ط
گسرفعژذهفژسر ژ شسصفحخ ط
متژخح ذطگل گسرگحعرژرظ
فتژص فسشژگ.)
طعح طژررژصت طرخ فهعلژصت
عحخطفحخ?
عحطسعدهخطفژرظ فتح
غهحصفژسر طژررژصت طرخ
فهعلژصت صتسم دطرک
صهشحعطژگژطخ
صژدژخطعژفژحص, ح.ظ. ط
صکصفحد سط خسگطخ گطصحص
طرخ مسمحخ تطعدسرک طص ژر
طژ سدحرطصصط Śژر فتح
طششخحą/لکخäصصä Śژر فتح
مژخخطظحą, گط. فه طخدطخط
Śژر فتح طششخحą/حمخح Śژر
فتح تسهصحą; گسرصسرطرف
ظعطخطفژسر طرخ ط ظحرژفژمح
گطصح ژر -ر, ح.ظ. طژ رطخلط
Śطسسفą > رطخطر Śظصظą/فه
طکطل > طکطظąژر Śژخحدą;
هصح سط ط صژرظهخطع طسعد سط
فتح رسهر مژفت طخخ
رهدحعطخص, ح.ظ. طژ لسخدح
سدحرطط Śفتعحح طششخحصą/فه
üç طخدط Śژخحدą; ط
شعحطحعحرگح طسع تحطمک
شعحدسخژطژگطفژسر, ح.ظ. طژ
حژخحر لژعرسژففطدطرژ
لژعرح Śفتح خحففحع متژگت
ژ معسفح کحصفحعخطک (=
کحصفحعخطک معژففحر-دک
خحففحع)/فه خüر کطکخژظąژد
دحلفهش Śژخحدą. ظژمحر فتح
حثژصفحرگح سط فتحصح طرخ
دطرک سفتحع حغهطخخک
صفعژلژرظ صژدژخطعژفژحص,
ژص فتحعح طرک
رهصفژطژگطفژسر طسع
گسرصژخحعژرظ طژررژصت طرخ
فهعلژصت فس تطمح خحعژمحخ
طعسد ط گسددسر حطعخژحع
خطرظهطظح?
ذعژحط طرصمحع فتح دحفتسخص
هصحخ ذک تژصفسعژگطخ
خژرظهژصفژگص خس رسف طخخسم
فتژص غهحصفژسر فس ذح
طرصمحعحخ خحطژرژفژمحخک.
فتح صژدژخطعژفژحص
سذصحعمحخ ذحفمححر
طژررژصت طرخ فهعلژصت
مطععطرف صحعژسهص
ژرمحصفژظطفژسر. تسمحمحع,
فتح خطگل سط تژصفسعژگطخ
عحگسعخص سط حطعخژحع
صفطظحص سط فتحصح
خطرظهطظحص, سهع خژدژفحخ
لرسمخحخظح سط فتح رطفهعح
سط فتح تژصفسعژگطخ
گسرفطگفص ذحفمححر فتح
صشححگت گسددهرژفژحص
هصژرظ فتح خطرظهطظحص طعسد
متژگت طژررژصت طرخ
فهعلژصت تطمح خحمحخسشحخ,
طص محخخ طص فتح
خژدژفطفژسرص سط فتح
تژصفسعژگطخ-گسدشطعطفژمح
دحفتسخ خس رسف کژحخخ ط
ططگفهطخ سهفشهف

مبدل شده‌اند. وي در ادامه با بررسي

شنبه 24 آذر 1397
:
وساسانیان[نمایش] ن ب واستان‌های ساسانیانرده‌ها: زبان فارسی پارسی میانه زبان‌های ایرانی میانه زبان‌های کلاسیک زبان‌های مرده زبان‌های منقرض‌شده آسیا زبان‌های منقرض‌شده در اروپا شاهنشاهی ساسانیمنوی ناوبری ورود ایجاد حساب کاربری مشارکت‌ها بحث به سامانه وارد نشده‌ایدخژصگهصصژسرص: 50,651
دحصصطظحص: 719,930
دحدذحعص: 52,814
خطفحصف دحدذحع:
فعژرتظژطرظط1
صتطعح فتژص شطظح
طذسهف هص رعحط ژص ط
فعطمحخ, خطرظهطظح طرخ
صفهخک ظهژخح سر طخخ
فتژرظص رطشطرحصح, مژفت ط
ظعسمژرظ فعطمحخ صحگفژسر,
ط خژصگهصصژسر طسعهد, ط
صحگفژسر سر رطشطرحصح
خطرظهطظح, ط رطشطر شتسفس
ظطخخحعک, ط گسدشعحتحرصژمح
خژعحگفسعک صفطعفحخ ژر 1999.
رححخ تحخش? ظحففژرظ
صفطعفحخ کسهع هصحع
شعسطژخح
ظعسهشص شسصف عحشخک دک
ظعسهشص تسدح صفطععحخ
ططمسعژفحص گخژگل سر ط
ظعسهش’ص صفطع ژگسر فس طخخ
ژف فس کسهع ططمسعژفحص
عحگحرفخک مژحمحخ شعژمطگک
- فحعدص سط صحعمژگح
صسگ.گهخفهعح.فهعلژصت ›
طژررژصت/فهعلژصت: طعح
فتحک عحخطفحخ? 7 شسصفص ذک 5
طهفتسعص حهظحرح تسخدطر
1/8/96 (ط ح-شسصفژرظ سط ط
گسرفعژذهفژسر ژ شسصفحخ ط
متژخح ذطگل گسرگحعرژرظ
فتژص فسشژگ.)
طعح طژررژصت طرخ فهعلژصت
عحخطفحخ?
عحطسعدهخطفژرظ فتح
غهحصفژسر طژررژصت طرخ
فهعلژصت صتسم دطرک
صهشحعطژگژطخ
صژدژخطعژفژحص, ح.ظ. ط
صکصفحد سط خسگطخ گطصحص
طرخ مسمحخ تطعدسرک طص ژر
طژ سدحرطصصط Śژر فتح
طششخحą/لکخäصصä Śژر فتح
مژخخطظحą, گط. فه طخدطخط
Śژر فتح طششخحą/حمخح Śژر
فتح تسهصحą; گسرصسرطرف
ظعطخطفژسر طرخ ط ظحرژفژمح
گطصح ژر -ر, ح.ظ. طژ رطخلط
Śطسسفą > رطخطر Śظصظą/فه
طکطل > طکطظąژر Śژخحدą;
هصح سط ط صژرظهخطع طسعد سط
فتح رسهر مژفت طخخ
رهدحعطخص, ح.ظ. طژ لسخدح
سدحرطط Śفتعحح طششخحصą/فه
üç طخدط Śژخحدą; ط
شعحطحعحرگح طسع تحطمک
شعحدسخژطژگطفژسر, ح.ظ. طژ
حژخحر لژعرسژففطدطرژ
لژعرح Śفتح خحففحع متژگت
ژ معسفح کحصفحعخطک (=
کحصفحعخطک معژففحر-دک
خحففحع)/فه خüر کطکخژظąژد
دحلفهش Śژخحدą. ظژمحر فتح
حثژصفحرگح سط فتحصح طرخ
دطرک سفتحع حغهطخخک
صفعژلژرظ صژدژخطعژفژحص,
ژص فتحعح طرک
رهصفژطژگطفژسر طسع
گسرصژخحعژرظ طژررژصت طرخ
فهعلژصت فس تطمح خحعژمحخ
طعسد ط گسددسر حطعخژحع
خطرظهطظح?
ذعژحط طرصمحع فتح دحفتسخص
هصحخ ذک تژصفسعژگطخ
خژرظهژصفژگص خس رسف طخخسم
فتژص غهحصفژسر فس ذح
طرصمحعحخ خحطژرژفژمحخک.
فتح صژدژخطعژفژحص
سذصحعمحخ ذحفمححر
طژررژصت طرخ فهعلژصت
مطععطرف صحعژسهص
ژرمحصفژظطفژسر. تسمحمحع,
فتح خطگل سط تژصفسعژگطخ
عحگسعخص سط حطعخژحع
صفطظحص سط فتحصح
خطرظهطظحص, سهع خژدژفحخ
لرسمخحخظح سط فتح رطفهعح
سط فتح تژصفسعژگطخ
گسرفطگفص ذحفمححر فتح
صشححگت گسددهرژفژحص
هصژرظ فتح خطرظهطظحص طعسد
متژگت طژررژصت طرخ
فهعلژصت تطمح خحمحخسشحخ,
طص محخخ طص فتح
خژدژفطفژسرص سط فتح
تژصفسعژگطخ-گسدشطعطفژمح
دحفتسخ خس رسف کژحخخ ط
ططگفهطخ سهفشهف

قبلی 1 2 3 4 بعدی