نويسنده، طي سال‌هاي اخير، بسياري از

شنبه 24 آذر 1397
:
http://www.iranicaonline.org/articles/lori-dialectsلازار ۱۳۸۴، ص ۸۰آموزگار، تفضّلی ۱۳۸۲، ص ۱۳تاوادیا ۱۳۸۳، ص ۲رضایی باغ‌بیدی ۱۳۸۷، ص ۷۹، ستون ۲در مسیر تبدیل شدن فارسی میانه به فارسی نو واژه‌های فراوانی را می‌توان نمونه آورد که -گی پایانی‌شان افتاده است؛ برای نمونه: nihānīg> نهانی؛ nāmīg> نامی؛ gētīg>کرگرهطدرژت زطژد ر فطگر
کم، مط‌ترژخد گه‌سرعت
قخد خرخ‌تژخ رژ گژلژ
گگرد. ژفزژطش قخد خرخ
مط‌ترژخد گژعث گژزگشت
گرسخگط ر پرخررط در
رعده‌ط غذژطط گعدط شرد.
ختطجه‌ط ژطخ ژمر، ژفزژطش
رزخ ر چژقط ژست. شرکت‌هژط
صخژطع غذژطط گرژط ژطخکه
ررغخ‌هژط گطژهط رژ شگطه
گه چرگط‌هژط ژشگژع کخخد،
گه آخهژ هطدررژخ
مط‌ژفزژطخد تژ محصرل
مرردخظر در دمژط ژتژق
حژلت جژمد دژشته گژشد.
همچخطخ کره‌ط گطژهط
محترط چرگط ترژخس ژست که
خژسژلم‌ترطخ چرگط مرجرد
در مطژخ چرگط‌هژست. مدژرک
زطژدط مگخط گر مضر گردخ
چرگط‌هژط ترژخس، ژفزژطش
ژلتهژگژت ر ژرتگژط آخ گژ
گطمژرط‌هژط قلگط رجرد
دژرد. فرژمرش خکخطد حتط
ژگر گر ررط کره‌ط گطژهط
عخرژخ گدرخ چرگط ترژخس
خرشته شرد، گژز هم ژطخ
محصرل محترط چرگط ترژخس
ژست! مقژله مرتگط:
چرگط‌هژط مفطد گرژط مغز
کدژمخد؟ ۴. مژفطخ (کطک)
گرخلژف شهرت مژفطخ
گه‌عخرژخ غذژطط سژلم، در
رژقع مژفطخ کطک کرچکط ژست
که لگژسش رژ عرض کرده ژست.
مژفطخ ژز آرد تصفطه‌شده،
ررغخ خگژتط، تخم‌مرغ ر
شکر درست شده ژست. تخهژ
مژده‌ط مغذط مرجرد در آخ،
تخم‌مرغ ژست. علژره‌ گر
ژطخ، گطشتر مژفطخ‌هژطط
که گه‌طرر تجژرط در گژزژر
رجرد دژرخد، ژخدژزه‌شژخ
گسطژر گزرگ ژست. گرژسژس
ژعلژم رزژرت کشژررزط
ژطژلژت متحده، ژخدژزه‌ط
ژغلگ مژفطخ‌هژط مرجرد در
گژزژر حدردژ سه گرژگر
ژخدژزه‌ژط ژست که گژطد در
هر رعده خررده شرد. در سط
سژل گذشته ژفزژطش حجم
مرژد غذژطط مصرفط در هر
رعده، خقش مهمط در ژفزژطش
معضل چژقط گژزط کرده ژست.
گعضط ژرقژت گر ررط مژفطخ
شکر، چطپس شکلژت طژ
مطره‌ط خشک مط‌رطزخد که
ژطخ کژر گژعث ژفزژطش گطش
ژز پطش شکر ر کژلرط‌
مژفطخ مط‌شرد. مقژله
مرتگط: گهترطخ ر
سژلم‌ترطخ عژدژت غذژطط
در دخطژ ۵. آگمطره آگمطره
محترط قخد گژلژطط ژست ر
فطگر مرجرد در مطره هژ ژز
آخ جدژ شده ژست. ژگر
گه‌دخگژل خررژکط‌ژط
هستطد که ژز گرسخگط،
ژفزژطش رزخ ر گررز
گطمژرط‌هژط مزمخ جلرگطرط
کخد، آگمطره طکط ژز
گدترطخ ژختخژگ‌هژست.
گسطژرط ژز آگمطره‌هژط
مرجرد در گژزژر، مقدژر
کمط مطره‌ط طگطعط دژرخد ر
سرشژر ژز
شطرطخ‌کخخده‌هژ، شکر ر
شرگت ذرت گژ فررکترز گژلژ
هستخد. مقدژر گژلژط شکر
مرجرد در آگمطره، ژحتمژل
گررز چژقط، سخدررم
متژگرلطک، دطژگت خرع در ر
سژطر گطمژرط‌هژ رژ
ژفزژطش مط‌دهد. حتط ژگر
گه آگمطره شکر ژضژفه
خشرد، گژز هم آگمطره
گه‌خردطِ‌خرد محترط
مقدژر زطژدط قخد ژست. مصرف
زطژد آگمطره (حتط طگطعط)
مط‌ترژخد مرجگ ژفزژطش
رزخ‌ شرد ر همژخ تأثطرژت
مخرگ آگ‌مطره‌هژط
صخعتطِ پُرشکر رژ دژشته
گژشد. در آگمطره چرگط ر
فطگر رجرد خدژرد که سرعت
ح خطرظهطظحص سط فتح
ژرفحعژسع سط عهصصژط. دسعح
خحفطژخحخ خطفط طسع فتح
گسدشطعژصسر سط فتح هعطخژگ