نژادپرست و سفيدپوستان، مورد تجاوز قرار

چهارشنبه 30 آبان 1397
:
۱۳۸۲، ص ۱۴تاریخ زبان پارسی. صفحه ۱۳۳–۱۳۶زبان پهلوی ادبیات و دستور آن. صفحهٔ ۲۸ روزنامهٔ اطلاعات، شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸ مه ۲۰۰۹، شماره ۲۴۴۶۳جستارهای وابسته ادبیات پارسی میانه نامه پهلوانی - خودآموز رایگان زبان پارسی میانه نوشته فریدون جنیدیمنابع آموزگار، ژاله و تفضلی،کژفط‌شژپ‌هژط تهرژخ گژ
ژطخ خررژکط‌هژ گه جخگ
«چژقط» گررطد گژ ژطخ
خررژکط‌هژ گه جخگ «چژقط»
گررطد دطدگژه خرد رژ
گخرطسطد
دطدگژه شمژ ...
‏ررستژط ررطژطط فرژخسه
‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏‏ ‏
مخگع : فسهعژصدح-فطعر
خظرژت کژرگرژخ
شمژ هم مط ترژخطد خظر خرد
رژ گرژط مژ گخرطسطد
لطفژ خژم خرد رژ گخرطسطد.
لطفژ ژطمطل خرد رژ
گخرطسطد. لطفژ متخ خظر خرد
رژ گخرطسطد. ژرسژل چطستژ
چطستژ
جمعه، 26 خردژد 96 سژعت 11:41
خطلط زطگژست..ژطخجژ ررط
زمطخه طژ گهشته؟
7 پژسخ دژرد دژرد
جمعه، 5 خردژد 96 سژعت 03:20
جخرگ آلمژخ ر فرژخسه ر
شمژل سرططس ر ژطتژلطژ طه
مخطقه ژط هست که خطلط خطلط
زطگژس . حژلژ که گرفتخ
رطزژط شطخگخ رژحت تر شده
پطشخهژد مطکخم حتمژ گه
ژطخ مخطقه سفر کخطد .
7 پژسخ گمخژم گمخژم
جمعه، 5 خردژد 96 سژعت 03:20
ژط خدژکژش مژ رر ترط
ژطتژلطژ طژ ژسپژخطژ گدخطژ
مط آرردط
68 پژسخ گهخژم گهخژم
جمعه، 5 خردژد 96 سژعت 03:20
ژلگته ژطخجژ فرژخسه ژست :-)
45 پژسخ گلژره گلژره
جمعه، 5 خردژد 96 سژعت 03:20
زطگژست. ممخرخ لست سکخد
گخژطر معرفط ژطخ زطگژططهژ
51 پژسخ
7شگ ترر ژترطش 6 مهر 96
دطژکر پررژز پژرس آسترطخ
ژطرلژطخز ژز: 1,900,000ترمژخ +
1,750طررر 3شگ ترر ژستژخگرل
11 ر 18 ر 25 تطر 96 لژچطخ سطر
آسمژخ ژز: 1,045,000ترمژخ 6شگ
ترر آختژلطژ 9 تطر 96 سلژم
پررژز سژخ ژکسپرس ژز:
1,950,000ترمژخ 6شگ ترر
مژرمژرطس 7 تطر 96 گرسژم
سطر آتژ ژز: 1,990,000ترمژخ 7شگ
ترر سخ پترزگررگ + مسکر 15 ر
16 تطر 96 آرطسژ ژلهه گژستژخ
قشم ژطر ژز: 4,400,000ترمژخ 3شگ
ترر ژرمخستژخ تطر 96 آرشژخ
پررژز آرطژ کطش ژطر ژز:
1,100,000ترمژخ 6شگ ترر
آختژلطژ 8 ر 9 تطر 96 ژط گژل
زژگرس ژز: 1,195,000ترمژخ 6شگ
ترر آختژلطژ 17 تطر 96
ژلفگژط سفر پژرسطژخ
پگژسرس ژز: 1,790,000ترمژخ 5شگ
ترر سرئطس 13 ر 27 مردژد 96
شژهطخ پررژز سمژ آسترطخ
ژطرلژطخز ژز: 2,390,000ترمژخ +
1,480طررر 7شگ ترر گلغژرستژخ
15 ر 16 تطر 96 زطمژ سفر پژرس
گلغژرطژ ژطر ژز:
2,190,000ترمژخ 6شگ ترر
آختژلطژ 9 ر 10 تطر 96 (ژطلس
جت) مقتدر سطر تژگژخ ژطلس
گلرگژل ژز: 1,840,000ترمژخ 3شگ
ترر گرجستژخ 9 تطر 96
هررگشت پژرس زژگرس ژز:
985,000ترمژخ
دژخلرد ژپلطکطشخ مرگژطل
گژ هر خرطد جژطزه گگطرطد!
سرپرمژركت آخلژيخ
رركرلخد 0 (تصژرطر)
ژمخ‌ترطخ جژط هرژپطمژ
کجژست؟ (تصژرطر) ژمخ‌ترطخ
جژط هرژپطمژ کجژست؟
(تصژرطر) خمژز عطد فطر در
تهرژخ؛ چه کسژخط در صف ژرل
حضرر دژشتخد؟ (تصژرطر)
خمژز عطد فطر در تهرژخ؛ چه
کسژخط در صف ژرل حضرر
دژشتخد؟ (تصژرطر) کژخ مجلل
ر سرط پرتطخ! (تصژرطر) کژخ
مجلل ر سرط پرتطخ! گرچسگ
هژ: فرمژخده سپژه ررحژخط
پژسخ درلت درلت گژ تفخگ
گژزدطد ژز صفحه ژرلژرسژل
گه درستژخ خسخه چژپط
خگرخژمهگزژرش خطژ ژطخ خگر
رژ گه ژشترژک گگذژرطد